REGULAMIN IMPREZY

Biegi dla Dzieci

I. CELE IMPREZY

 1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Torunia w Polsce i zagranicą.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic.

II. ORGANIZATOR IMPREZY

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Run to Run, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń oraz Miasto Toruń.
 2. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej imprezy maratontorun.pl.
 3. Imprezę organizacyjnie wspiera liczna grupa wolontariuszy z wielu toruńskich placówek.

 III. TERMIN IMPREZY

 1. Data: 28 październik 2018 rok (NIEDZIELA).
 2. Miejsce: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego przy ul. Bema 73-89.
 3. Kategorie i dystanse:
  • Dz1 (Dziewczynki 1) i Ch1 (Chłopcy 1) – 2-4 lata (2017-2014) – 100 m
  • Dz2 i Ch2 – 5-7 lat (2013-2011) – 200 m
  • Dz3 i Ch3 – 8-10 lat (2010-2008) – 600 m
  • Dz4 i Ch4 – 11-13 lat (2007-2005) – 800 m
  • Dz5 i Ch5 – 14-17 lat (2004-2001) – 1000 m
 4. Wstępny program minutowy:
  • Dz1 i Ch1 – 9:10
  • Dz2 – 9:15
  • Ch2 – 9:20
  • Dz3 – 9:30
  • Ch3 – 9:35
  • Dz4 – 9:45
  • Ch4 – 9:50
  • Dz5 – 10:00
  • Ch5 – 10:10
 5. Dekoracja najlepszych dzieci w kategoriach od Dz2 do Dz5 i od Ch2 do Ch5 odbędzie się zaraz po zakończeniu rywalizacji dla dzieci. Dla najmłodszej kategorii wiekowej, w której podczas rywalizacji będą towarzyszyć rodzice lub prawni opiekunowie (tj. Dz1 i C1), nie będzie prowadzona dekoracja.
 6. O przynależność do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (dziecko, które w dniu biegu nie ukończyło jeszcze 5 lat, a urodziło się w 2013 roku to przynależy do kategorii Dz2 lub Ch2).
 7. Jedynie najmłodszym dzieciom (kategoria Dz1 i Ch1) podczas biegu mogą towarzyszyć rodzice lub prawni opiekunowie.

IV. POMIAR CZASU

W biegach dla dzieci nie będzie przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu.

V. UCZESTNICTWO

 1. W biegach dla dzieci towarzyszących 36. edycji TORUŃ MARATON prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi poprzez formularz biegu dostępny on-line (zakładka „Biegi dla Dzieci”) lub zapisze dziecko w przeddzień biegu w Biurze Zawodów. Rodzice zobowiązani są do podpisania zgodny na uczestnictwo w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci.
 2. W Biurze Zawodów przy stanowisku „Biegi dla Dzieci” uczestnicy imprezy otrzymują numer startowy i agrafki.
 3. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 4. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegów lub jego przerwania bez podania powodów.
 6. Uczestnicy Biegów dla Dzieci zobowiązani są do udziału w biegu zadeklarowanego w formularzu zgłoszeń. W innym wypadku grozi to dyskwalifikacją.
 7. Lokalizacja Biura Zawodów będzie podana na stronie Organizatora nie później niż 10 dni przed imprezą.

VI. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia do Biegów dla Dzieci odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie maratontorun.pl, zakładka „Biegi dla Dzieci” od 1 sierpnia 2018 r.
 • Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 21 października 2018 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc – 170 osób. Jeżeli limit nie zostanie wyczerpany po terminie 21 października 2018r. zgłoszenia będą możliwe dzień przed startem w Biurze Zawodów.

VII. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla Dzieci towarzyszący TORUŃ MARATON otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach (poza serią najmłodszą, tj. Dz1 i Ch1) otrzymują nagrody. Nagrody będą uzależnione od wielkości wsparcia od sponsorów.

VIII. OPŁATY

 1. Wysokość wpisowego na wszystkie Biegi dla Dzieci jest stała i wynosi: 10 zł.
 2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji lub w biurze zawodów przeddzień zawodów.
 3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.maratontorun.pl, w zakładce „Biegi dla Dzieci”.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
 2. Dodatkowe pytania należy kierować pod adresem: a.dz@run-torun.pl.
 3. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 28 października 2018 roku do godz. 14:00 na adres mailowy kontakt@run-torun.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 5 listopada 2018 roku.
 5. Przed biegiem i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 6. TORUŃ MARATON jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy TORUŃ MARATON. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 8. Zapisując się do udziału w zawodach rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Stowarzyszenie „Run To Run” w Toruniu, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Stowarzyszenie „Run To Run” w Toruniu oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom

 

Ze sportowym zaproszeniem