Aktualizacja: 21.10.2019

Informacje wkrótce

REGULAMIN IMPREZY

37. TORUŃ MARATON 2019

 I. ORGANIZATOR IMPREZY

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Run to Run, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń oraz Miasto Toruń.
 2. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej imprezy maratontorun.pl.
 3. Imprezę organizacyjnie wspiera liczna grupa wolontariuszy z wielu toruńskich placówek.

II. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Torunia w Polsce i na świecie.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia i okolic.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 27 października 2019 r. (NIEDZIELA).
 2. Start biegu nastąpi o godz. 9:00:00 spod bramy dmuchanej Miasta Torunia.
 3. Start i meta biegu będzie znajdować przy Arenie Toruń zlokalizowanej przy ulicy Bema 73-89 w Toruniu
 4. Szczegółowa trasa maratonu będzie zaprezentowana na stron internetowej maratontorun.pl w zakładce „Toruń Maraton – Trasa”.
 5. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA.
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi, co 1 kilometr.
 7. W godz. 09:00-15:00, wraz z przemieszczaniem się biegaczy, trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego (z wyjątkiem tramwajów i pojazdów Organizatora).
 8. Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów i rolek. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego, w tym „support”. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
 9. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach czasowych wyznaczonych przez Organizatora.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W TORUŃ MARATON może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 18 lat.
 2. Każdy zawodnik startujący w TORUŃ MARATON musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu maratońskim.
 4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w lobby Areny Toruń przy ul. Bema 73-89 w Toruniu (wejście od strony kas biletowych)
 5. Biuro Zawodów będzie czynne 26 października 2019 (SOBOTA) w godzinach 14:00-21:00. UWAGA: W dniu 27 października Biuro Zawodów będzie nieczynne.
 6. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu 5 godzin i 30 minut.
 7. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 2 godzin i 45 minut zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy zawodnicy, którzy nie osiągną linii mety do godz. 14:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Do mety mogą dojechać pojazdem z napisem „Koniec biegu”.
 8. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszyscy uczestnicy TORUŃ MARATON są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 10. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
 11. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 12. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w TORUŃ MARATON aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.
 13. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami.
 14. Organizator wprowadził limit liczby uczestników biegu do 550 os.

V. POMIAR CZASU

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip,  który musi umieścić przy obuwiu (zamocować do sznurowadeł). Niepoprawne zamocowanie chipa może być podstawą dyskwalifikacji.
 2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto, poza pierwszą 50-stką na mecie. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do TORUŃ MARATON będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej maratontorun.pl.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 20 października 2019. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe dzień przed startem w Biurze Zawodów jednak liczba wolnych miejsc będzie ograniczona.
 3. Transakcje on-line obsługiwane są przez Transferuj.pl. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 6. Opłata startowa za udział w TORUŃ MARATON wynosi:
  • Pierwsze 200 pakietów – 80 PLN
  • Od 201 do 400 pakietów – 95 PLN
  • Powyżej 400 pakietów do dnia 20 października 2019 – 110 PLN
  • Rejestracja w dniu 26 października 2019 r. w Biurze Zawodów – 150 PLN
 7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na „Liście osób z potwierdzoną opłatą”.
 8. Każdy uczestnik Imprezy, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej, której należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
 9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie
  z terminem, w jakim dokonał pierwszej opłaty. UWAGA! Osoby dokonujące płatności w innej walucie niż polski złoty płacą równowartość stawek podanych w pkt. 6., przy czym przeliczenie dokonywane jest automatycznie przez bank.
 10. Osoby, które wniosą opłatę startową po 20 października 2019 roku winne są posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
 11. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (poprzez jeden przelew). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa. Listę osób, za które wnoszona jest opłata należy również przesłać na adres: kontakt.runtorun@gmail.com.
 12. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu zweryfikowania danych osobowych oraz wieku.
 13. Pakiety startowe nieodebrane w dniu pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 14. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 15. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  • rękawki do biegania marki AdRunaLine z brandingiem TORUŃ MARATON – projekt kliknij TUTAJ!
  • napoje (woda, napój izotoniczny) i banany na trasie i mecie biegu,
  • medal na mecie,
  • worek na odzież (depozyt),
  • możliwość bezpłatnego noclegu w hali sportowej,
  • posiłek regeneracyjny (27.10.2019),
  • program imprezy TORUŃ MARATON,
  • upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
 16. Istnieje możliwość zakupienia poprzez formularz rejestracyjny usługi grawerowania medalu w strefie mety. Koszt takiej usługi to 20 zł.
 17. Istnieje możliwość zakupienia koszulki i bluzy marki AdRunaLine z brandingiem TORUŃ MARATON (kliknij TUTAJ) i na stronie www. adrunaline.pl. Projekty dostępne TUTAJ!
 18. Rachunki dotyczące opłat dokonywanych przelewem, po wystąpieniu z żądaniem wystawienia rachunku do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, wystawiamy w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty na rachunek bankowy.
 19. Jeśli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania transakcji licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż/została nabyta usługa, rachunek zostanie wystawiona nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.
 20. Prośby o wystawienie rachunku należy kierować na adres e-mail: kontakt.runtorun@gmail.com.
 21. Rachunki będą wystawiane i przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej.

VII. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone, co 5 km począwszy od 5 km (punkty z bananami od 15 km).
 2. Na trasie TORUŃ MARATON nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników. Na trasie TORUŃ MARATON będą się znajdowały elektroniczne punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej pomiaru czasu, jak również wbieganie na chodnik, trawnik, czy jakąkolwiek część drogi nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.
 3. Na ok. 9.5, 20, 33,5 km trasy znajdować się będą przenośne ubikacje Toi-Toi.

VIII. KLASYFIKACJA

W TORUŃ MARATON przewidziane są następujące klasyfikacje:

 1. Generalna Kobiet i Mężczyzn
 2. Mieszkańców Torunia Kobiet i Mężczyzn
 3. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
 • K 18-29 M 18-29
 • K 30-39 M 30-39
 • K 40-49 M 40-49
 • K 50-59 M 50-59
 • K 60-69 M 60-69
 • K 70 i starsze M 70 i starsi

IX. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą TORUŃ MARATON otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary i narody finansowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia w wysokości:
  • I miejsce: 3 000 zł 
  • II miejsce: 2 000 zł 
  • III miejsce: 1 000 zł 
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Mistrzostw Torunia kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

X. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

 1. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów i własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Pasta Party będzie się odbywać 26 października 2019 w lobby Areny Toruń przy ul. Bema 73-89 w Toruniu.
 3. Udział w Pasta Party dla zawodników kosztuje 5,00 zł, dla osób towarzyszących 20,00 zł.
 4. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w nocy z soboty (26 października 2019) na niedzielę (27 października 2019) w hali bocznej Areny Toruń przy ul. Bema 73-89 w Toruniu. Osoby chcące skorzystać z takiej możliwości proszone są o zaznaczenie takiej opcji podczas dokonywania zgłoszenia w formularzu rejestracyjnym. Ilość miejsce jest ograniczona do 100 osób. Organizator nie zapewnia śpiworów ani materacy. Zakwaterowanie odbywać się będzie w godzinach 17:00-20:30.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TORUŃ PÓŁMARATON obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TORUŃ MARATON. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE​

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z TORUŃ MARATON należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 12.1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące TORUŃ MARATON Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących TORUŃ MARATON będzie ostateczna.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników TORUŃ MARATON obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,
  w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 7. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt rzeczy w Arenie Toruń przy ul. Bema 73-89.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 9. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
 10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy maratontorun.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 11. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 12. Pisemne protesty przyjmuje Organizator w Biurze Organizacyjnym do godziny 16:00 w dniu odbywania się Zawodów.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator